Inhoud

  1. Visie
  2. Missie
  3. Werkwijze
  4. Doelstellingen

Visie, missie, werkwijze

Visie

Erfgoed is overal. Het begrijpen van erfgoed en cultuurhistorie is iets om in normaal Astens uit te dragen. Wat betekent erfgoed voor ons als Astenaren? Die vraag moet telkens weer gesteld worden. Dat doe je niet door alles op papier te zetten en in kasten te leggen, maar door erfgoed actief uit te dragen, te onderhouden, informatie te vinden en actief mee te doen in het proces van herbestemming. Daardoor kun je er dagelijks samen met plezier van genieten. Dit vraagt dus om actie- DOEN!

Erfgoed zorgt voor:

  • Oriëntatie in en binding met de omgeving
  • Meerwaarde vastgoed in de omgeving
  • Betere kwaliteit van de leefomgeving
  • Eigen identiteit
  • Meer toerisme
  • Duurzaamheid (herbestemming)

Asten en haar bewoners herken je niet alleen aan de gezelligheid, carnaval of de mensen. De Astense identiteit krijgt ook vorm door de omgeving: de Peel, maar ook de gebouwen die er staan.Erfgoed is overal. Het begrijpen van erfgoed en cultuurhistorie is iets om in normaal Astens uit te dragen. Wat betekent erfgoed voor ons als Astenaren? Die vraag moet telkens weer gesteld worden. Dat doe je niet door alles op papier te zetten en in kasten te leggen, maar door erfgoed actief uit te dragen, te onderhouden, informatie te vinden en actief mee te doen in het proces van herbestemming. Daardoor kun je er dagelijks samen met plezier van genieten. Dit vraagt dus om actie- DOEN!

Wij zien dat dit erfgoed steeds vaker de pineut is in Asten. Dit terwijl in allerlei andere plaatsen erfgoed juist als economische stimulans wordt gezien. Wij willen mensen bewust maken van onze identiteit vanuit de geschiedenis. Kennis laten maken met de historie van Asten en haar verder te ontdekken met iedereen die daarin interesse heeft. Het gaat hierbij om een breed spectrum van mensen die we aanspreken.

Tegenwoordig zijn er door de crisis veel winkels die sluiten. Bovendien sluiten veel winkels door het internetwinkelen. Alleen met erfgoed kan een dorp of stad zich nog onderscheiden. Diverse steden en dorpen in Nederland zijn bezig om de omgeving in het centrum aantrekkelijk te maken waardoor mensen eerder geneigd zijn er naartoe te gaan. Dat aantrekkelijk zijn staat gelijk aan erfgoed hebben. Dat is onderzocht in het rapport Erfgoed op waarde geschat. Uit dit rapport blijkt dat rijksmonumenten vaak meer waarde hebben, maar ook dat die waarde uitgestraald wordt naar de omliggende omgeving. Daardoor worden hoger opgeleide aangetrokken: ”Het kaf wordt van het koren gescheiden”.

Daarnaast blijkt dat een toerist per extra kwart vierkante kilometer stadsgezicht bereid is om 38 kilometer verder te reizen. Toeristen trekken ook meer voorzieningen aan en dat zorgt dus ook voor meer levendigheid in het dorp.

Al in de jaren ’70 wordt geschreven dat het jammer is dat panden verdwenen zijn uit Asten. Die sloop is nog steeds voortgekabbeld: er gebeurt nu iets waar we van verwachten dat we daar later spijt van krijgen. Erfgoed wordt belangrijker in de toekomst dan nu wordt gedacht. Erfgoed laat zien wat Asten is en ooit was.

Erfgoed is een kapstok voor de ruimtelijke ordening. Door het verleden mee te laten wegen kan er een beter overwogen beslissing worden gemaakt.
De stichting Anneke de Bruijn zet zich dus niet alleen in voor het pand Koningsplein 16 (Anneke de Bruijn), maar wil er ook zijn voor de Astenaar in de breedste zin van het woord. Zie ook: Wat doen we?

(Bron:http://www.platform31.nl/uploads/attachment_file/101/Publicatie_PL31_Cultureel_Erfgoed.pdf).

Missie

De Stichting Anneke de Bruijn heeft zich tot taak gesteld, in de breedste zin van het woord, om de Astense gemeenschap te ondersteunen en bij te dragen aan het zinvol vormgeven aan de betekenis van ons cultuurhistorisch erfgoed. Onze kernwoorden hierbij zijn: doen, openheid en transitie, luisteren en identiteit.

De stichting zet zich in voor het behoud en herontwikkelen van (”nuttig”) erfgoed. Daarvoor zoeken wij naar zinvolle functies voor het erfgoed. Om dit te doen zal ons bewustzijn geprikkeld moeten worden. Asten kent een uniek samenhangend dorp. Als stichting zetten wij ons er voor in om op dit dorpskarakter door te ontwikkelen. Dit kan bouwkundig, maar ook door mee te doen in Asten willen we laten zien dat erfgoed voor iedereen is en het leven leuker en interessanter kan maken.

Werkwijze

De stichting werkt vanuit een non-profit situatie en stelt daarnaast de Astennaar centraal wanneer het om de betekenis van erfgoed gaat. Het objectief te werk gaan hierbij is dus van cruciaal belang. Politiek draagt veelal een tijdelijk en subjectief karakter in zich, maar de bewoners van Asten daarentegen zijn duurzame gebruikers en beleven die handelingen levenslang. Ook wanneer inzichten en kennis herzien worden.
Door een interdisciplinaire aanpak en benadering in onze projecten garanderen wij een zo groot mogelijke objectiviteit in onze resultaten, die vooral toekomstgericht vorm gegeven worden. Daarom werken wij samen in een breed netwerk van bewoners, opleidinginstituten, vaklieden, bestuurlijke organen en creatieve. Erfgoed krijgt hierdoor meerdere gezichten en dus meerdere mogelijkheden.

De stichting kent een bestuur en daaronder vallen de commissies. Er zijn drie commissies: de PR- en communicatie commissie, het historisch onderzoeksteam en de activiteiten&events commissie. Wanneer u met ons mee wilt doen neem dan contact op.

Doelstellingen

Op 23 juli 2013 zijn wij de Stichting Anneke de Bruijn gestart. Daar hebben wij statuten op laten tekenen. Conform de statuten van de stichting zijn de doelstelling als volgt:

het ondersteunen van eigenaren met cultuurhistorisch erfgoed bij het behoud en onderhoud van dat erfgoed;
het bewust maken van cultureel historisch erfgoed bij een breder publiek;
allianties aangaan met erfgoedorganisaties tot behoud van cultuurhistorisch erfgoed en hen ondersteunen met creatieve/actieve programma’s of events;
het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.