Verweer Stichting Anneke de Bruijn en Erfgoedvereniging Heemschut in de rechtbank gegrond verklaard

Wij als Stichting Anneke de Bruijn vinden het belangrijk dat we allen samen aan een Astense samenleving werken waar ons erfgoed een duidelijke en functionele plek in heeft. Dat is je eigen historie en afkomst. Hoe ellendig die er op dit moment ook mag uit zien. Daar dien je beleid op in te zetten dit te verbeteren. Daar dien je integer mee om te gaan. En dat dien je grondig te onderzoeken (bouwhistorisch onderzoek te doen) voordat je procedures start en uitspraken doet.

In de beroepsprocedure van maandag 16 januari 2017 tegen sloop van Koningsplein 16 is gisteren een voorlopige mondelinge tussen-uitspraak gedaan en besluit genomen door de voorzieningenrechter van de arrondissementsrechtbank te ‘s-Hertogenbosch. Ons verweer is gegrond verklaard. Volgens de rechtbank dient er bouwhistorisch onderzoek te worden gedaan zodat alle waarden kunnen worden afgewogen.

Wij als erfgoed stichting staan juist aan de zijde van de gemeente om mee te denken, mee te werken en mee te onderzoeken hoe je met behoud van een leefbaar Asten erfgoed kunt inzetten en gebruiken. Wij willen actief bijdragen en niet passief langs de zijlijn met lede ogen toezien. Asten moet de toekomst in, dat is duidelijk, maar wel met de waardevolle elementen die Asten gemaakt heeft tot wat het nu is.

Wij staan open voor gesprek. Mocht u meer willen weten hoe wij tot ons standpunt komen, of meer willen weten over de historie van Asten, kunt u ons altijd aanspreken in het dorp, via onze contactgegevens of via onze facebookpagina of de facebookpagina van een van de leden (Guus, Hendrik-Jan, Sandu).

Stichting Anneke de Bruijn strijdt tegen voornemen sloopvergunning Gemeente Asten

Waarom houdt de Gemeente Asten vast aan sloop?

De gemeente heeft het voornemen een sloopvergunning af te geven voor het rijksmonument Koningsplein 16 om het kavel “schoon’’ op te leveren, om zo tegemoet te komen aan de wens van geïnteresseerde investeerders. Vervolgens kan de ontwikkeling gestart worden om het Koningsplein te vervolmaken. Het levert mogelijk een tweede “De Gitsels”op én een prijsvraag voor een passende naam voor het nieuwe complex. Dit zou zo maar het doemscenario kunnen zijn voor het zoveelste monumentale pand dat geofferd wordt.
Dit staat haaks op het initiatief van Asten en omringende gemeenten om te pleiten voor de Peel met  een culturele biotoop als toeristische trekpleister. Zie artikel in Peelbelang 28-4-2016 waarin letterlijk staat: De Peel gaat kapot aan een tekort aan trots op ons cultureel erfgoed en op de identiteit van het gebied.  Met andere woorden Asten koester uw erfgoed en ga op zoek naar iconen en verhalen. Dit geldt blijkbaar niet voor “Anneke de Bruijn”, een van de oudste tastbare plekken in Asten.

Wij als stichting Anneke de Bruijn zijn ook tegen de toestand zoals het er nu bij staat, maar wij zijn er van overtuigd dat het pand en historische omgeving met respect behandeld dient te worden, dat het pand bij een nieuwe ontwikkeling op die locatie behouden kan blijven en dat het pand ook een extra waardering geeft aan de plek. Als het pand weer is gerestaureerd zal niemand meer zeggen dat het gesloopt moet worden en is het een schitterend pand. Vooruitgang is juist historische panden koesteren.

De stichting geeft daarom in de Zienswijze ook te kennen dat wij tegen sloop zijn en een duurzamere ontwikkeling willen zien van de locatie. De belangenafweging tussen enerzijds het algemeen belang van behoud van cultureel erfgoed en anderzijds het particulier belang is onvoldoende. In de Zienswijze wordt dan ook verzocht om het voornemen van sloop op te schorten.

Koningsplein 16 is sinds 1977 rijksmonument. De eigenaren/gemeenten gokken al jaren op sloop en doen alles om dit te bewerkstelligen. Bij Koningsplein 12 en 14 is dit gelukt. De enige maas in de wet is het laten vervallen van de panden, zoals de burger in Asten al jarenlang merkt. Nu wordt ineens onderzoek gedaan naar restauratie door de eigenaren, en met als argument te komen dat het te vervallen is om te restaureren. Beetje rare gang van zaken. Zeker als het om een rijksmonument gaat.

Anneke de Bruijn is niet zomaar een vervallen kruidenierswinkel, maar is een stuk tastbare geschiedenis in Asten, waarvan de wortels nog teruggaan tot de 13e eeuw. Ter vergelijking: de huidige grote kerk is eeuwen jonger en stamt uit 1898. Koningsplein 16 stond op een strategisch kruispunt naast de oude kerk, waarvan de geschiedenis nog niet is uitgeklaard.

Identiteit is niet alleen de sociale omgeving, maar ook de ruimtelijke omgeving. Asten is een dorp en de vroegere eenlaagse panden weerspiegelen dit het meest. Het verdwijnen van oude panden tast die identiteit van Asten aan. Denk bijvoorbeeld aan de sloop van banketbakkerij Hoes. Door sloop wordt immers definitief afscheid genomen van onze tastbare identiteit als dorp.  Dit moet een halt worden toegeroepen.

De gemeente zet nu lukraak in op sloop, zonder met een plan te komen dat sociaal en economisch ingepast is. De gemeente stevent met oogkleppen op af op het particulier belang. Juist van een gemeente zou je verwachten dat moeite wordt gedaan om het collectief belang – dat het cultureel erfgoed is – veilig te stellen in toekomstige planvorming. Er zijn geen modellen onderzocht hoe nieuwbouw dit kan financieren.

De gemeente heeft in vorige coalities geprobeerd om het pand te redden en er is een studie geweest naar mogelijke vormentaal. Er is daarna diverse malen belangstelling getoond voor ontwikkeling op de locatie, met behoud van het pand. Dat werd ondersteund door die studie en ook door het bouwkundig rapport dat onder meer in opdracht van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed is opgesteld. De belangstellenden kregen geen medewerking. Wij hebben samen met een ondernemer in Asten geprobeerd om samen te werken met de gemeente, maar ook wij kregen geen medewerking. In de argumentatie van de gemeente, bij het voorgenomen besluit voor sloop, worden wij niet eens als organisatie genoemd en betrokken, ondanks enkele gesprekken. Waarom de gemeente en eigenaren zo handelen is ons ook een raadsel.

Allerlei erfgoedinstanties: Heemschut, de Rijksdienst, de monumentencommissie, hebben al jaren negatief advies gegeven ten aanzien van sloop en pleiten voor behoud. Dit laat de gemeente domweg links liggen. Door niemand te faciliteren nemen de eigenaren/gemeente moedwillige de wind uit de zeilen, opdat het maar gesloopt wordt.

Gemeente, rijksmonumenten zijn niet alleen een last, maar leveren waarde op voor ons centrum en worden daarnaast ook ondersteund door aantrekkelijke hypothecaire regelingen en subsidiemogelijkheden (waar al jaren gebruik van kon worden gemaakt).

 

Stichting Anneke de Bruijn

Uitgewerkt plan Locatie Anneke de Bruijn

Na alle andere initiatieven die er zijn geweest ligt er momenteel een concreet uitgewerkt plan voor de invulling van Anneke de Bruijn, ofwel Koningsplein 16. Horecaman Guus Knoops en Architect en bestuurslid van Stichting Anneke de Bruijn, Hendrik-Jan van Griensven, hebben de handen ineen geslagen om het project op te zetten. Wij als stichting samen met Guus Knoops willen een café, restaurant, kleine bierbrouwerij en ongeveer 10 appartementen voor starters laten bouwen. Dit vergt waarschijnlijk een investering van 1,3 miljoen euro. Knoops, tevens bekend als uitbater van zaal Eijsbouts in Ommel, wil zo spoedig mogelijk in dialoog met de gemeente.

Zo’n anderhalf jaar werkt hij al samen met Van Griensven. Er ligt een stedenbouwkundig plan en een berekening van hoeveel het kost om het complex financieel draaiende te houden. Er kan nog veel bijgeschaafd worden aan het plan.

Belangrijk is het idee om Koningsplein 16 te behouden voor de toekomst. Haaks op die panden staat een rij kleinere, appartementen  voor jongeren. Zij zouden het pand van Anneke kunnen gebruiken als soort woonkamer.

Alles is onderzocht en het kan. Mocht het hier niet lukken dan zou Knoops ergens anders een dergelijk project willen starten. Dit is immers de horeca van de toekomst.

K16 2 K16 1 K16 5 Project

 

Peelnetwerk schrijft wedstrijd uit om erfgoed beleefbaar te maken

i_love_erfgoed

Het Peelnetwerk, een samenwerkingsorganisatie voor een vitale groene ruimte in de Peel,
organiseert een wedstrijd waarin initiatiefnemers strijden om het beste erfgoedproject. De vijf beste projecten winnen een bedrag van 1000
euro. Het Peelnetwerk hoopt zo erfgoed op de kaart te zetten. Een mooie bijdrage aan het image van erfgoed, al zeggen we het zelf!

Allerlei organisaties kunnen een project insturen zoals heemkundekringen of het IVN.

Voor verdere informatie zie: http://www.peelnetwerk.nl/erfgoed-wedstrijd-48

Deelname kan via het aanvraagformulier en kan tot 1 mei 2015. Dus wees er snel bij!